Home

2019臺綜大新進教師 專業知能研討會
 
                           主辦單位:中山大學教務處教學發展與資源中心、研究發展處
                           協辦單位:中興大學教務處教學資源暨發展中心、研究發展處
                                             成功大學教務處教學發展中心、研究發展處
                                             中正大學教務處教學發展中心、研究發展處
                                             (以學校成立時間排序)